Powiat Grajewski

Obwieszczenia Starosty Grajewskiego (9.11)

Grajewo, dnia  9.11.2021 r.
   

1.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 9.11.2021 r.


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, została wydana dnia 9.11.2021 r. decyzja nr 220/2021  (znak sprawy WA.6740.213.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Gutki 1 o mocy do 6 MW na działkach nr 6 i 9 w m. Gutki, gmina Szczuczyn. 


Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym,  ul. Strażacka 6b, pok. nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30 - 15.30, 

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

2.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  9.11.2021 r.


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski 

zawiadamia, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, została wydana dnia 9.11.2021 r. decyzja nr 221/2021  (znak sprawy WA.6740.215.2021) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Gutki 2 o mocy do 6 MW na działkach nr 6 i 52 w m. Gutki, gmina Szczuczyn. 


Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30 - 15.30,

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

poniedziałek, 22 listopada 2021

Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Niećkowie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.