Gmina Grajewo

Ogłoszenie Wójta Gminy Grajewo - Białogrądy

Wójt Gminy Grajewo po dwóch,  bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniach: 30.06.2021r., 31.08.2021 r. organizuje w dniu  01 grudnia  2021 r. pierwsze rokowania na sprzedaż  następujące nieruchomości :

 

Nr 242/2 o powierzchni 0,1600 ha położonej  na terenie wsi Białogrądy dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021441/1.
Działka nr 242/3 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, bądź decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania  terenu (oznaczenie użytków i  konturów  klasyfikacyjnych : Br Ps VI. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 242/3 wynosi  8 000 zł         zaliczka  800,00 zł    

Rokowania odbędą się w dniu 01 grudnia  2021 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 

Nr 98 o powierzchni 0,5100 ha położonej  na terenie wsi Brzozowo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021433/2.
Działka nr 98 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, bądź decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania  terenu (oznaczenie użytków i  konturów  klasyfikacyjnych : N. 

 

Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 98 wynosi  3 900,00 zł         zaliczka  390,00 zł    

Rokowania odbędą się w dniu 01 grudnia  2021 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w podanej wysokości najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 800-1400  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

 

Przystępujący do rokowań winni również złożyć w Urzędzie Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 do dnia 26 listopada 2021 r. do godz. 15.00 zgłoszenie w zamkniętych kopertach z napisem “Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr….. położonej w...................”.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

-imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,  jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 

-datę sporządzenia zgłoszenia, 

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, 

-kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zgłoszenia nie zawierające wyżej wymienionych elementów zostaną odrzucone.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia  aktu notarialnego i opłat sądowych.

 

Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoba wyłoniona w drodze rokowań jako nabywca jest zobowiązana do uiszczenia reszty należności na konto Urzędu Gminy Grajewo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. 

W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo zamknięcia  rokowań  bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących rokowań  można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie  86 273 0141 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

 

          WÓJT

         mgr inż. Stanisław Szleter

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.