Gmina Grajewo

XXXIII sesja Rady Gminy Grajewo

11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Grajewo".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grajewo na lata 2018-2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030.
 13. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną w III kwartale 2021 roku oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
   

   Przewodniczący Rady Jan Dąbrowski

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.